Nasza misja

Misją stowarzyszenia jest wspieranie ludzi, którzy poprzez swoją aktywność, pasje, zainteresowania i działania pragną zmieniać rzeczywistość, zostawiając swoje ślady. Wspieranie to realizuje się przez stawianie wyzwań, których pokonywanie jest pracą i służbą na rzecz innych ludzi, w tym najbliższego środowiska.

Pomagamy innym

Dzięki mimowolnemu własnemu pozytywnemu przykładowi pomagamy innym, wskazujemy drogę, umożliwiamy wybór, odciskamy swoje ślady – jednakże decyzję wyboru drogi i stylu życia zostawiamy im. W ten sposób realizując swoje pasje i zainteresowania uczymy aktywności, samodzielności i zachęcamy swoich i innych do brania odpowiedzialności za własne decyzje, działania, własny rozwój. Tak budujemy stowarzyszenie, układamy pracę, tworzymy program czy dzielimy zadania, aby poprzez rozwój własny służyć innym.

Kształtujemy charakter

Pragniemy, aby nasi członkowie kształtowali siebie kształtując swój charakter – tylko ludzie z charakterem zostawiają wyraziste ślady. Kształtowanie charakteru wymaga aktywnej postawy wobec siebie samego i otaczającej rzeczywistości. Jesteśmy elementami większej całości – funkcjonujemy wśród innych ludzi, w określonych warunkach, spotykamy się z różnorodnymi postawami wobec życia. Chcemy przygotować naszych członków do samodzielnego stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki.

Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Ślady”

Działamy na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną, zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych i wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000282288 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w dniu 6.06.2007 roku.

Działając zgodnie z §10 pkt.2 statutu stowarzyszenia „dla swoich członków zrzeszonych
w drużynach zuchowych i harcerskich stowarzyszenie prowadzi działalność wychowawczą tradycyjną metodą skautową opracowaną przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, rozwiniętą przez założycieli polskiego harcerstwa. Drużyny te kontynuują i rozwijają tradycje polskiego skautingu i harcerstwa – w związku z tym używają tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej. Zasady, prawa i wartości, metodykę pracy oraz strukturę drużyn określają ich wewnętrzne regulaminy wydane przez zarząd”.

Stowarzyszenie pragnie również współpracować z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i innymi stowarzyszeniami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi o podobnym celu i charakterze działania.

Obecnie w ramach stowarzyszenia działają:
20 Żeńska Drużyna Harcerska „TRAKT”
17 Męska Drużyna Harcerska im. Karola Chodkiewicza
Niezależna Drużyna Harcerzy Starszych
– Krąg Starszyzny Harcerskiej „Zastęp Starego Wygi”